سازمان آب منطقه ای دشت مغان-آذربایجان شرقی(سنترپیوت)

سازمان آب منطقه ای دشت مغان-آذربایجان شرقی(سنترپیوت)
 • سال شروع پروژه:1389
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  سازمان آب منطقه ای (دشت مغان)

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سنترپیوت (7 دستگاه)

  سال اجرا:

  1389

  سال اتمام پروژه:

  1389

  نوع کشت :

  --

  سطح زیر کشت:

   

  محل پروژه :

  آذربایجان شرقی دشت مغان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)