پروژه آقای مهرداد عباسی- سمنان (سنترپیوت)

پروژه آقای مهرداد عباسی- سمنان (سنترپیوت)
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  مهرداد عباسی

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سنترپیوت

  سال اجرا:

  1394

  سال اتمام پروژه:

  1394

  نوع کشت :

  یونجه

  سطح زیر کشت:

  24 هکتار

  محل پروژه :

  سمنان- میامی

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)