کارکنان شرکت

 • بابک صابری

  نام : بابک صابری

  سمت : مدیرعامل

  ایمیل :s.saberi@beniztajhiz.com

 • سیامک صابری

  نام : سیامک صابری

  سمت : مدیریت واحد کشاورزی

  ایمیل :saberi.siamak@gmail.com

 • دکتر سمیه فراهانی

  نام : دکتر سمیه فراهانی

  سمت : مشاور عالی مدیر عامل

  ایمیل :s.farahani@beniztajhiz.com

 • مینا ویسه

  نام : مینا ویسه

  سمت : مدیر دفتر مدیر عامل

  ایمیل :beniz.agri@gmail.com

 • مظاهر قنبریان

  نام : مظاهر قنبریان

  سمت : مدیر فروش

  ایمیل :m.ghanbariyan@beniztajhiz.com

 • ستاره راستین

  نام : ستاره راستین

  سمت : مهندس فروش واحد تغذیه گیاهی

  ایمیل :s.rastin@beniztajhiz.com

 • سمیرا مهدی زاده

  نام : سمیرا مهدی زاده

  سمت : معاونت فروش بخش آبیاری و مدیر واحد مناقصات

  ایمیل :s.mehdizadeh@beniztajhiz.com

 • مریم احمدی

  نام : مریم احمدی

  سمت : کارشناس فروش واحد آبیاری

  ایمیل :m.ahmadi@beniztajhiz.com

 • الهام خواجوی

  نام : الهام خواجوی

  سمت : مدیر واحد مالی

  ایمیل :e.khajavi@beniztajhiz.com

 • حسین قاسمی

  نام : حسین قاسمی

  سمت : کارشناس واحد مالی

  ایمیل :h.ghasemi@gmail.com

 • فرهاد اکبری نژاد

  نام : فرهاد اکبری نژاد

  سمت : خدمات

  ایمیل :

 • محمود اصغریان

  نام : محمود اصغریان

  سمت : خدمات

  ایمیل :

 • محمدعلی سعیدی

  نام : محمدعلی سعیدی

  سمت : مدیریت انبار

  ایمیل :m.saeidi@beniztajhiz.com