اثرات کمبود عناصر روی و بر در متابولیسم بوته گوجه فرنگی