ساختار اسید آمینه و نقش آن در گیاهان و اثر آن در کودهای NPK