همکاری با ما

* نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
تاریخ تولد
* محل تولد
* شماره شناسنامه
* شماره ملی
* وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
تلفن ثابت
* تلفن همراه
نشانی محل سکونت

سوابق کاری

نام محل کار مدت کار سمت کاری سابقه بیمه علت ترک کار نشانی تلفن محل کار


نام اداره / شرکت مدت کارکرد سمت سابقه بیمه علت ترک همکاری نشانی تلفن محل کار حذف

سوابق تحصیلی

عنوان مدرک سال اخذ محل اخذ


عنوان مدرک سال اخذ محل اخذ حذف

دوره های تخصصی و مهارت های عمومی مرتبط با کار فروش و کشاورزی

دوره های آموزشی یا تخصصی طی شده گواهینامه محل اخذ گواهینامه
دارد ندارد


نام دوره گواهینامه محل اخذ گواهینامه حذف

به سوالات زیر پاسخ دهید

1- آشنایی به زبان انگلیسی:
2- میزان تسلط به امور فروش و بازرگانی:
3- آشنایی به کامپیوتر:
4- میزان آشنایی با بخش کشاورزی:
5- آیا محدودیتی در ساعت کاری دارید؟
6- آیا محدودیتی برای حضور در نمایشگاه های خارج از شهر تهران دارید؟
7- آیا امکان حضور شما در بازدید از پروژه های خارج از شهر تهران فراهم است؟
8- آیا دارای ضامن معتبر می باشید؟
9- در چه قسمتی تمایل به انجام کار دارید؟ 10- حقوق درخواستی:

اینجانب تائید مینمایم که به پرسش های این فرم با آگاهی کامل از مفاهیم آن , به طور کامل و صحیح پاسخ داده و شرکت حق دارد درباره آن ها تحقیق و مکاتبه نماید و در صورت اثبات عدم صداقت , شرکت حق انجام اقدام متناسب را خواهد داشت.