آب در بخش کشاورزی قربانی می شود / هیچ کجای دنیا از آب شیرین مانند ما استفاده نمی شود !