آماده سازی و مونتاژ سیستم 10 واحدی گلخانه های مغان