اختصاص 1550 میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی