اختصاص 2100 میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی