ارتقای کیفی مکانیزاسیون کشاورزی در پی بیانیه سوئیس