از وزير کشاورزي نا اميدم ! / در جهاد کشاورزي دست هاي پنهان وجود دارد !