اعطای تسهیلات 4000 میلیارد ریالی تهیه نهاده ها به شرکت خدمات حمایی کشاورزی