افزایش 100درصدی عملکرد برنج با استفاده از کود ترینوکس آلی و سیلینوکس شرکت بنیزتجهیز