افزایش 50 درصدی عملکرد محصول سویا در مزرعه پایلوت گرگان