الگوي کشت بايد عوض شود / راهي جز صرفه جويي در آب نداريم / دولت از طرح آبياري مدرن حمايت مي کند