انتصاب در بخش کشاورزی/ رئیس جهاد کشاورزی بوشهر منصوب شد