اولین سمینار آموزشی روش های نوین آبیاری تحت فشار در اراک