اولین کارگاه آموزشی آبیاری قطره ای نوار تیپ و تغذیه گیاهی کرمانشاه