ایجاد پنج شهرک کشاورزی کلید خورد/شهرک تولید بذر ایجاد می شود