بارندگی در استان‌های تولیدکننده گندم بهتر از سال قبل است/ دو توصیه به کشاورزان