برداشت کشت رَتُن برنج با استفاده از کود ترینوکس آلی و سیلینوکس شرکت بنیزتجهیز