برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و کشت گلخانه ای، آبیاری و آبرسانی، کود، سم و بذر