برگزاری سمینار آموزشی آبیاری قطره ای زیر سطحی در قزوین