برگزاری سمینار علمی - ترویجی آبیاری و کود آبیاری و نمایشگاه جانبی شرکت بنیز تجهیز در قم