برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم های نوین آبیاری میکرو و کودآبیاری در شهرستان زنجان