برگزاری کارگاه آموزشی –ترویجی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی استان قم