بهترین انتخاب کدام است؟؟ کلکتورهای پلی اتیلن یا فلزی؟