تجهیز چندین هکتار سطح زیر کشت کشاورزی به سیستم آبیاری نوین