تجهیز 92 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین