تنها راه فائق آمدن بر مشکل بحران آب همکاری همه آحاد جامعه است