جلسه بررسی برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت آبیاری تحت فشار برگزار شد