جلسه هم اندیشی با اعضاء کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان قم