خبرگزاران صدا و سیمای مرکز استان سمنان در باغ شرکت بنیز تجهیز