خشکسالی در راه است ؛ برنامه های توسعه اقتصادی را تغییر دهید