خط اعتباری 10هزار میلیارد ریالی برای حمایت از بخش کشاورزی اختصاص یافت