در همه جاي دنيا كشاورزان قشر مرفه هستند / كشاورزي مشكل دارد ! / كشاورزان نبايد ضرر كنند