دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سومین نمایشگاه تخصصی سیستم های نوین آبیاری مشهد