دولت برای تجهیز باغات چای به آبیاری تحت فشار تسهیلات می پردازد