دولت نگران کيفيت خدمات در بخش کشاورزي است / از ورود بخش خصوصي به کشاورزي استقبال مي كنيم