رئیس جمهور نقشه راه استفاده مطلوب از آب را اعلام می کند