رئیس مرکز قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی منصوب شد