سمینار آموزشی تغذیه و آبیاری قطره ای زیرسطحی پسته دامغان