سمینار نوار آبیاری پلاکدار و رایزر پلی اتیلن در زنجان