سومین نمایشگاه تخصصی کشـاورزی، ماشین آلات، آبیاری، کود، سم مازندران (قائم شهر)