گامی محکم جهت رشد و اعتلای فرهنگ آبیاری تحت فشار کشور (برگزاری سمینار آموزشی آبیاری زیرسطحی در شیراز)