فعال شدن شورای عالی آب، اقدامی مؤثر در بخش کشاورزی