قبل از اينکه توليد کننده پرايد باشيم ؛ توليد کننده پسته و زعفران بوديم