مبارزه با علف های هرز در سطح 3 میلیون هکتار از مزارع