مراسم افتتاحیه پروژه آبیاری قطره ای زیرسطحی شرکت بنیز تجهیز در باغ پسته مزرعه جوان